Home page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisul Romanesc - 80 Ani - NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI

Apărut cu prilejul împlinirii a opt decenii de la întemeierea revistei "Scrisul Românesc", volumul de față cuprinde Studiul monografic, Bibliografia adnotată, Antologia  în care sunt incluse, selectiv, articole pe ani și numere, însoțite de iconografia ce susține materialele respective, Indicii cu autorii care au publicat în revistă în perioada 1927-2006, Indicii cu autorii ale căror opere sunt comentate în articolele din revistă și Indicii periodicelor citate în Bibliografia adnotată.
Diversitatea materialului bibliografic a impus gruparea celor 1 436 de titluri în 16 compartimente, unele și cu subdiviziuni, în același timp s-au îndreptat și unele erori inerente.
Fiecare poziție, respectiv fiecare articol este adnotat, în situația în care titlul articolului nu exprimă clar conținutul, dând în paranteze drepte date sumare referitor la conținut, și cuprinde: numele autorului (așa cum a semnat în revistă), titlul complet al lucrării publicate, anul revistei și cel calendaristic, numărul, ziua și luna apariției, pagina.
În cazul pseudonimelor sau inițialelor identificate, s-a făcut specificarea respectivă între paranteze drepte, prin scrierea integrală a numelor sau prin completarea lor.
Înregistrarea autorilor apare în ordinea alfabetică, iar în cazul aceluiași autor, cronologic. Pentru anonimi s-a păstrat semnul ***, existent și în sumarele revistei. S-au păstrat, în funcție de spațiu, și unele rubrici consacrate ale revistei, marcate la sfârșitul descrierii, în paranteze rotunde (Carte-eveniment; O idee; Exerciții; Confruntări; Actualitatea capodoperei etc.).
Pentru economia de spațiu s-au făcut și unele abrevieri: lunile anului (ian., febr., mart., apr. etc.); ed. - ediție; vol. - volum; red. - redacție; mss. - manuscris; nr. - număr; p. - pagină.
Încadrarea bibliografică a presupus o oarecare elasticitate, datorită interferării ideilor și sferelor culturale abordate în diverse articole; nota dominantă a fiecărui material a determinat în cele din urmă rubricarea.
Poezia cuprinde 106 titluri (pozițiile 1-106); Proza - capitol în care sunt reunite schița, nuvela, romanul, interviul, corespondența - însumează 103 poziții (107-210); Alte texte literare - 5 poziții (211-216); Rubrica Dramaturgie înregistrează 2 poziții (217-218); Eseu, teorie literară, istorie și critică literară cuprinde cele mai multe poziții - 399 (219-618). Pe lângă recenziile unor cărți și discutarea vieții revistelor, se face, nu de puține ori, popularizarea lor, informându-se publicul cititor despre momentele apariției și ecoul stârnit în diferitele colțuri ale țării. Adesea, comentariile capătă un caracter polemic, uneori fiind răspunsuri la diferite articole ale adversarilor de idei. La cronicile literare și comentariile critice au fost trecute în paranteze drepte autorii comentați și titlul cărților acestora.
Evocări, aniversări, comemorări - 23 de poziții (619-642); Capitolul Comentarii și însemnări critice, note, cărți, reviste însumează un bogat material documentar - 56 de titluri (pozițiile 643-699), cea mai mare parte fiind grupată în cronicile publicației; Limbă și comunicare - 21 de poziții (700-721);
Literatura străină ocupă un spațiu important în paginile revistei, însumând 175 de poziții (722-898), iar dintre acestea 72 sunt texte originale (pozițiile 722-794) și 103 de titluri (pozițiile 795-898) sunt studii și articole despre literatura străină.
Textele din Literatura străină provin din următoarele limbi: literatură engleză și de limbă engleză, din Canada și SUA; literatură franceză și de limbă franceză (belgiană, elvețiană); literatură spaniolă și portugheză, de limbă spaniolă și portugheză; literatură italiană, germană și de limbă germană, din Austria și Elveția; literaturi slave (rusă și sârbă).
În cazul tălmăcirilor s-a consemnat mai întâi autorul operei, titlul ei, traducătorul și apoi celelalte elemente (anul, numărul, luna, pagina).
Unde au existat referințe critice, s-au făcut specificările de rigoare; în aceste cazuri, mai întâi apare autorul străin la care se face referirea, titlul operei, apoi autorul căruia îi aparțin comentariile.
Articolele de Filosofie, morală, religie au fost grupate la un loc, originale și traduceri, respectiv 23 de titluri (pozițiile 899-922). Scrierile istorice și social-politice - 49 de poziții (923-972), urmate de Învățământ - cultură, 24 de poziții (973-997). Rubrica Arte însumează 172 de poziții (998-1 177) și este divizată pe domeniile artelor: Teatru - 69 de poziții (998-1 067), Film-TV - 21 de poziții (1 068-1 089), Muzică - 15 poziții (1 090-1 104), Arte vizuale - 72 de poziții (1 105- 1 177).
Rubrica Evenimente culturale cuprinde 88 de titluri (1 178-1 266), iar Okeanos (Revista Revistelor), 30 de titluri (1 267-1 297). Cea de-a 16-a rubrică, Iconografia, include, din lipsă de spațiu, numai operele de artă, respectiv 138 de reproduceri (pozițiile 1 298-1 436).
Capitolul Indici, indispensabili unei asemenea lucrări, grupează:
a) Autori (numele autorilor care au publicat în revistă);
b) Autori ale căror opere sunt comentate în articolele din revistă;
c) Periodicele citate în bibliografia adnotată.
Indicii de autori menționează numele complet al acestora, dacă au semnat ca atare cel puțin o dată în paginile publicației.
S-au făcut trimiteri de rigoare și în cazul creațiilor unor anonimi, menționându-se trei asteriscuri (***).
În cazul literaturii străine, s-au avut în vedere atât autorii propriu-ziși cât și traducătorii lor, trimiterile făcându-se pe planuri paralele. Sunt incluși printre autorii străini și unii de origine română, ca Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu.
În alcătuirea Indicilor am adoptat sistemul trimiterilor la numărul de ordine al fiecărui post bibliografic. S-a păstrat abrevierea unor nume de autori când aceștia nu au fost identificați.
În cazul autorilor cu inițiale, neidentificați, s-au inversat inițialele în ideea că ele corespund primul pentru prenume, următorul pentru nume.
Indicele alfabetic de autori comentați cuprinde autorii respectivi, cât și autorii la care se fac referiri în text precum și traducătorii în cazul articolelor unde aceștia au fost menționați.
Acolo unde s-au remarcat greșeli în transcrierea numelor sau a titlurilor articolelor, acestea au fost corectate.
Antologia reproduce, selectiv, articole și studii din toți anii și toate numerele din cele două perioade de apariție a publicației. Lipsa de spațiu a impus și scoaterea unor fragmente sau pasaje, marcându-se cu paranteze drepte [...]. Desigur, textele se găsesc integral în paginile revistei.
În tehnoredactarea lucrării s-au folosit două modalități: în prima parte, Nota asupra redacției, Studiul monografic și Bibliografia adnotată au fost imprimate pe pagina completă, în timp ce partea a doua, Antologia, care cuprinde textele din revistă pe perioada 1927-2006, a fost imprimată pe două coloane, așa cum materialele apar în paginile revistei, noua serie.

FLOREA FIRAN

"SCRISUL ROMÂNESC", 1927-2006
STUDIU MONOGRAFIC

 

Perioada interbelică este considerată, pe bună dreptate, cea mai interesantă în istoria modernă a României - la ea se fac tot mai des referiri pentru a plasa România în contextul european, atribuindu-i-se renașterea economică, dar și culturală, emanciparea societății românești, apariția curentului avangardist și a suprarealismului în artă și literatură. Efervescența mișcărilor de idei, manifestările lumii intelectuale, atât în București - supranumit pe atunci Micul Paris - dar și în marile orașe, cuprindea și lărgirea peisajului publicistic. La Craiova apar reviste noi de literatură, magazine culturale, publicații de atitudine, alături de revista "Ramuri", care deja avea o vârstă.  Craiova era în această perioadă printre orașele cu cele mai multe apariții de publicații, după București și Iași. Astăzi, Craiova înregistrează mai mult de o mie de periodice apărute, de la "Mozaicul" lui Constantin Lecca, prima revistă din Craiova și Oltenia (3 oct. 1838), până la actualele "Ramuri", "Mozaicul", "Scrisul Românesc", "Lamura", "Autograf" etc. Între publicațiile mai importante care ființează în Craiova în același timp cu revista "Scrisul Românesc" merită a fi menționate:
Arhivele Olteniei (1922-1943), revistă cu profil enciclopedic aflată două decenii sub conducerea profesorului de franceză Constantin D. Fortunescu;
Flamura (1922-1928), revistă literară și artistică la care colaborează I. Pillat, Radu Gyr, Elena Farago, Vasile Voiculescua, Nicolae Milcu, Cezar Petrescu, Mihail Drumeș, Gib I. Mihăescu, Mihail Dragomirescu, Elena Văcărescu, Tudor Mușatescu, Nicolae Cartojan ș.a.;
Năzuința (1922-1929), publicație de literatură, știință și artă (fondator I. B. Georgescu, dir. Al. Popescu-Telega), între colaboratori: Elena Farago, George Murnu, N. M. Condiescu, N. I. Herescu, Victor Eftimiu, Camil Petrescu, Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Camil Baltazar, Ilarie Voronca, Felix Aderca, Mihail Dragomirescu, italianul Ramiro Ortiz ș.a.;
Pleiada (1927-1928), revistă pentru poezie, critică și ideologie, cu apariție lunară, redactată de N. I. Herescu și T. Păunescu-Ulmu, la care au colaborat Ion Pillat, Vasile Voiculescu și Aron Cotruș;
Ramuri, revistă de cultură, întemeiată la 5 decembrie 1905 de Constantin Șaban Făgețel și Dumitru Tomescu, continuă să apară, în 1927 aflându-se sub "directoratul" lui Nicolae Iorga (de fapt, din 1915), menționat și pe copertă: "Ramuri - Drum drept, Director: N. Iorga". Dumitru Tomescu apare doar colaborator, și numai în numerele 1-2/1927 susține, sub pseudonim, rubrica "Mișcarea culturală și literară". Probabil, criticul era preocupat de pregătirea revistei "Scrisul Românesc" ce urma s-o editeze în februarie 1927.
Apariția revistei "Scrisul Românesc" în peisajul publicistic craiovean a însemnat și un act cultural de curaj. O va dovedi și faptul că, în afara revistei "Arhivele Olteniei", "Ramuri" și alte publicații importante în acea vreme, menționate mai înainte, n-au semnalat nici măcar apariția noii reviste. Probabil că "rămuriștii" au văzut în "Scrisul Românesc" o rivală și aveau de ce să se teamă, dacă se gândeau la valoarea colaboratorilor: T. Arghezi, I. Agârbiceanu, Gib I. Mihăescu, N. M. Condiescu, Cezar Petrescu, V. Voiculescu, N. I. Herescu, Al. Marcu, C. Rădulescu Motru ș.a.
Într-o ținută grafică distinsă, în noiembrie 1927, a apărut la Craiova revista literară "Scrisul Românesc", tipărită din inițiativa editurii cu același nume, cu intenția nemărturisită, dar confirmată de activitatea de editare: prospectarea materialului privind viitoarele apariții editoriale.
D. Tomescu avea deja o bună experiență la "Ramuri", încât nu i-a fost prea greu să realizeze o publicație cel puțin la fel cu cea pe care a condus-o, împreună cu C. Ș. Făgețel, până la venirea la conducere a lui Nicolae Iorga.
Prin structură, format și colaboratori, "Scrisul Românesc" devine de la început o publicație interbelică importantă, încât este regretabilă încetarea ei la după nici doi ani.
Realizată sub formă de carte (17x24 cm), cu apariție lunară (nr. 1/noiembrie 1927, 104 pag.; nr. 2/decembrie 1927, 108 pag.; nr. 3/ianuarie 1928, 96 pag.; nr. 4/februarie 1928, 88 pag.), revista este tipărită de Editura "Scrisul Românesc" de la care primește și denumirea. Redacția și administrația își aveau sediul în Palatul "Scrisul Românesc" din str. Mihai Bravul nr. 4. Pe frontispiciul clădirii, cu litere de mari dimensiuni, este încrustat numele: SCRISUL ROMÂNESC.
Disputa care a existat după Revoluția din '89 pentru înstrăinarea clădirii a dus în cele din urmă la trecerea acesteia, printr-o Hotărâre de guvern, în patrimoniul Ministerului Culturii și Cultelor, dar, în mod bizar, de neînțeles, nu și Editura "Scrisul Românesc", proprietarul de drept, care în prezent riscă să rămână fără sediu dacă nu va face degrabă demersurile pentru a reintra în posesia imobilului.
Primul număr al publicației se deschide cu articolul-program Înnoirea literaturii, semnat de criticul craiovean Dumitru Tomescu. Teoretic, D. Tomescu este același apologet incoruptibil de altădată al mișcării sămănătoriste, instituită și susținută, la Craiova, timp de aproape două decenii, de către revista "Ramuri", grupând, în paginile și în cercul ei intelectual, o mare parte a scriitorilor olteni, dar și din alte orașe ale țării. Situându-se, prin urmare, pe aceste poziții, criticul craiovean își continuă lupta anacronică, la această dată, împotriva modernismului, pe care îl apreciază ca "existând ca tendință și ca putere de agitație", neexistând însă și prin capa-citatea ei (școala modernistă) de a determina o nouă producție literară". Criticul vede în noile împrejurări sociale, generate de urmările războiului, prilejuri puternice de revitalizare a sămănă-torismului, înțeles însă ca "nevoia de a ne cunoaște și de a adânci fondul vieții noastre naționale".
Judecat în opțiunea sa profundă, punctul de vedere al criticului craiovean nu ne apare încă deloc eronat; întreaga mișcare literară și artistică românească de după război reclamă și probează, în același timp, adâncirea fondului vieții noastre naționale. Ceea ce nu înțelege însă criticul noii publicații craiovene e o problemă de estetică, vizând necesitatea dialectică de înnoire a literaturii în primul rând sub aspectul formei și al expresiei artistice, în pas cu imperativele sufletului românesc modern. Acceptând înnoirea literaturii ca un imperativ al epocii, D. Tomescu o pune în sarcina mișcării sămănătorismului "...ieșit mai întărit (sic) din experiența războiului"!
De remarcat, pentru o mai exactă restituire a poziției critice a lui D. Tomescu, că punctul său de vedere exprimat în acest articol-program este sensibil deplasat de la cerințele inițiale ale sămănătorismului către o înțelegere mai largă a ceea ce în epocă vom găsi publicat sub emblema tradiționalismului. Este și aceasta o explicație a faptului că D. Tomescu subsumează sămănătorismului valorile reprezentative ale literaturii noastre de la sfârșitul deceniului al treilea al secolului actual, valori care, departe de a se fi manifestat vreodată în cadrul mișcării sămănătoriste, se revendicau deschis de la realism, simbolism sau chiar erau recunoscute de către corifeul modernismului - Eugen Lovinescu. Este vorba de scriitori ca Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Emanoil Bucuța, Vasile Voiculescu, Ion Agârbiceanu, sau chiar Tudor Arghezi. De altfel, aceștia vor deveni și colaboratorii consecvenți și cultivați cu predilecție de către publicația "Scrisul Românesc".
În același sens, al restituirii exacte a criticii lui D. Tomescu și, evident, al situării istorico-literare a publicației craiovene în peisajul literar al momentului, se cuvine reținută înțelegerea exactă, de către critic, a raportului național-universal: "Trăim într-adevăr, într-o epocă de universalism, în care accentul de semnificație, cum spune Kaiserling, e pe transmisibil, adică pe acele valori spirituale care trec peste toate granițele și din care popoarele se împărtășesc ca dintr-o zestre comună. Întâlnindu-ne însă la aceeași masă, când e vorba să consumăm, ne retragem fiecare popor în propria noastră individualitate, când e vorba să creăm. Căci puterea de a crea pornește nu din transmisibil, ci din ceea ce este intransmisibil, adică din suma însușirilor particulare care alcătuiesc fondul specific al unei națiuni".
Reținem faptul că orientarea criticului revistei, dincolo de orgoliul, nejustificat obiectiv, de a pune sub emblema sămănătorismului opere fundamentale, ca Ion sau creația lirică argheziană, în intenția declarată de a vedea în mișcarea sămănătoristă nu una perimată, ci singura de viitor, nu ne apare străină de eforturile critice, să zicem ale lui G. Ibrăileanu, ca să dăm un singur exemplu.
Interesantă pentru poziția contradictorie a lui D. Tomescu, dar mai ales, pentru orientarea viitoare a publicației "Scrisul Românesc" este și derogarea de la pretenția unei școli sau curent literar, afirmată în finalul articolului-program, cât și revendicarea, pentru literatura română a momentului, a unui spirit critic necesar "pentru a-și putea strânge și organiza toate mijloacele ei de creație și de înnoire". În fond, ideea este susținută și teoretizată în epocă de Eugen Lovinescu, adversarul cel mai de temut al sămănătorismului.
Așa cum se definește încă din acest articol-program, dar mai ales din orientarea sa în atragerea unor colaboratori de reputație națională în epocă, revista "Scrisul Românesc" va deveni o tribună a tradiționalismului literar de la sfârșitul deceniului al treilea al secolului nostru, notabilă rămânând preocuparea pentru valorificarea unui fond național înnoit, ca o necesară contrapunere a cea ce rămâne exagerat și experimental în mișcarea modernistă și cu deosebire avangardistă, din această perioadă.
Este semnificativă, în acest sens, prezența lui Ion Pillat în paginile primului număr al revistei, cultivat cu consecvență, cum am mai văzut, de către publicațiile și cercurile literare ale Craiovei, cu o Elegie, în care remarcăm evaluarea lirică a sentimentului eminescian de fraternizare cu natura, a lui Ion Agârbiceanu, autor al unei schițe, în care mediul rural apare în ipostaza sa mai modernă, funcționărească (Dactilografa); Gib. I. Mihăescu colaborează cu o proză intitulată Amurgul, interesantă prin același efort de sondare a psihologiei umane, iar Ion Dongorozi publică schița Întâlnirea. Este ușor de observat opțiunea către proză a publicației, poezia fiind reprezentată exclusiv de Ion Pillat, prin poemul amintit mai sus. Explicația trebuie căutată nu numai în gustul particular al mentorului revistei, Dumitru Tomescu, pentru acest gen, dar și în posibilitățile superioare de convingere ale prozei, pentru tradiționalism.
Preocuparea revistei față de fenomenul cultural de asemenea, propriu tradiționalismului din epocă, în fapt, trăsătură distinctă a vechii mișcări sămănătoriste, o găsim prezentă încă din paginile primului număr, prin angajarea unor rubrici specifice. Este vorba, în primul rând, de Scrisorile din... București, din Ardeal și bănățene, purtând semnături reputate, ca a lui Tudor Arghezi, sau cu mai mică rezonanță, ca aceea a lui Romulus S. Molin. În "scrisoarea" lui Tudor Arghezi, intitulată semnificativ și... arghezian, Repețiri, autorul proaspătului volum de versuri, Cuvinte potrivite, ia atitudine fermă, în forma tabletelor de mai târziu, împotriva situației deprimante a publicisticii românești, cât și a dezinteresului față de difuzarea valorilor culturale ale momentului, solicitând mentorilor literari craioveni "..adunarea treptată a scriitorilor într-o organizare profesională, care să știe, înainte de orice, anume ce trebuie să dorească, să ceară, să impuie și să inițieze".
Sub genericul Scrisori din Ardeal, Olimpiu Boitoș, în articolul Ardealul cultural în anii de după unire..., critică starea de rămânere în urmă din punct de vedere cultural a Ardealului, cu toată "recolta bogată de fapte culturale" și remarcă "deplasarea axei culturale" spre Cluj. Se mențioenază rolul jucat de revista "Gândirea" din perioada clujeană, precum și al revistei "Societatea de mâine" de la Cluj. R. S. Molin, în Scrisori bănățene, militează pentru un "teatru românesc permanent" la Timișoara.
"Cronica culturală" este semnată de Emanoil Bucuța. În câteva articole acesta insistă pe dezvoltarea culturii naționale, dar nu printr-o cultură importată.
C. Rădulescu-Motru, într-un studiu amplu intitulat Statul cultural (I/1928, nr. 3, pp. 3-11), critică intenția statului de a centraliza cultura, susținând că descentralizarea funcțiilor culturale ale statului ar duce la "crearea de centre culturale regionale în mijlocul cărora autonomiile culturale minoritare să-și găsească afinități, și deci, linii de convergență cu unitatea Statului".
În această sferă mai trebuie menționat articolul, în două părți, al lui Emanoil Bucuța, În jurul cărții, care, pornind de la Expoziția internațională a cărții de la Leipzig, reia o idee mai veche, emisă de Spiru Haret, privind dezvoltarea bibliotecilor publice, dând ca exemplu Cehoslovacia.
La rubrica "Oameni, curente, idei", N. I. Herescu publică un studiu despre Vasile Pârvan. Rubrica "Comemorări" consacră un succint dar interesant articol omagial personalității lui B. P. Hasdeu, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la moartea savantului român, articol semnat de publicistul craiovean T. Păunescu-Ulmu.
O colaborare de prestigiu este aceea datorată lui Cezar Petrescu, nu atât prin prezența numelui, cât prin îmbogățirea istoriei noastre literare, complexă și plină de dispute în receptarea fenomenului literar european reprezentat de Panait Istrati. Intitulat semnificativ: Noi, Europa și Panait Istrati, articolul lui Cezar Petrescu reprezintă o dată semnificativă a istoriei receptării operei lui Panait Istrati în România, a cărui importanță crește sensibil cu timpul. Articolul constituie o puternică luare de atitudine împotriva unor greșite înțelegeri a personalității lui Panait Istrati de către o parte a intelectualității românești din deceniul al treilea al secolului XX.
Edificatoare pentru orientarea revistei în problemele literaturii momentului sunt rubricile "Mișcarea literară și intelectuală în țară și în străinătate", asigurate în cea mai mare parte de D. Tomescu și N. I. Herescu. Evident, așa cum era de anticipat, opțiunea publicației craiovene merge către literatura promovată de revistele de felul "Vieții românești" și "Gândirii", care sunt recenzate cu deosebită căldură.
Semnificativ este modul în care revista inaugurează, de fapt, o nouă etapă în receptarea operei argheziene în Bănie, nu numai prin încredințarea unei rubrici în paginile revistei, dar și prin atitudinea ei receptivă față de artă. La "Discuții și polemici", D. Tomescu revine la încercările de polemică susținută cu Eugen Lovinescu, căruia îi reproșează inconsecvența și inconsistența în explicarea literaturii noi, vis-a-vis de literatura sămănătoristă. Dincolo de sensul general al opiniilor criticului craiovean, evident, anacronice, reținem totuși aprecieri de exactă intuiție critică, ca de pildă calificarea lui Tudor Arghezi drept un "creator de expresie", nu un stilist, evidențiindu-se marea mobilitate lirică argheziană, spontaneitatea și libertatea în utilizarea limbii.
Dumitru Tomescu revine în nr. 2, asupra preocupării sale de preferință, anume aceea a discutării lipsei de valoare a poeziei moderniste (Poesia modernistă, p. 3-7). Pornind de la apariția volumului al treilea al Istoriei literaturii române contemporane, de E. Lovinescu, criticul craiovean se arată preocupat să găsească noi argumente împotriva literaturii moderniste, apreciată ca "fiind expresia unei lecturi" și nu a unei sensibilități; o dovadă elocventă în favoarea opțiunii sale, criticul crede a o găsi în aceea că modernismul se justifică prioritar prin programe și manifeste, dar nu și prin opere literare reprezentative. Cât de îndreptățită este această opinie, nu este greu de apreciat.
Numărul al doilea aduce, de asemenea, colaborarea prozatorului Damian Stănoiu, cu un fragment dintr-o povestire cunoscută mai târziu în epocă și intitulată Un an preot la țară. În același număr, consemnăm prezența cunoscutului italienist Alexandru Marcu, cu o prezentare a premiantei Nobel, prozatoarea italiană Grazia Deledda. O schiță de război, cu remarcabile notații psihologice, semnează Al. Lascarov-Moldovanu, intitulată Amintirea merge înainte.
La rubrica "Scrisori din București", Tudor Arghezi semnează interesante pagini despre pictura lui Iser. Tot despre Iser scrie - la rubrica "Cronica artistică" - și Al. Busuioceanu. Din capitolul de critică și istorie literară (ne referim la rubrica "Mișcarea literară și intelectuală") reținem luarea de atitudine împotriva revistelor "Viața literară" (sunt amendate opiniile criticului Al. Bădăuță față de I. Minulescu și Lucian Blaga, apreciați ca scriitori reprezentativi ai momentului) și "Falanga", de sub direcția lui Mihail Dragomirescu.
Reținem colaborarea lui C. Rădulescu-Motru cu articolul Statul cultural, al lui V. Voiculescu, cu poemul intitulat Din flori, precum și prezența lui Gib I. Mihăescu cu o schiță intitulată Poarta de fier. Un articol interesant - Războiul generațiilor - semnează Cezar Petrescu, în care, sesizând arbitrariul din polemicile privitoare la generație, ca familie intelectuală, opinează în favoarea unui singur criteriu valabil, și anume acela al valorii: "...sămănătorist ori expresionist, recrut sau milițian (sic); indiferent de vârsta și indiferent de diversitatea tendințelor, scriitorul și orice artist de altfel e din generația viilor sau strigoilor, numai în măsura în care a străbătut ori nu sensibilitatea epocii. Restul bătăliei se dă în vid...". Un informat studiu dedicat literaturii italiene de la începutul secolului semnează Al. Marcu: Între futurism și tradiție: Ardengo Soffici.
În editorialul din nr. 4/1928 al revistei, Cezar Petrescu se arată preocupat să interpreteze literatura modernistă ca fiind expresia unui împrumut, refluxul unei imitații. Ion Pillat colaborează cu un excelent poem intitulat Drumuri, iar I. Agârbiceanu cu povestirea Corvoada. N. M. Condiescu își începe colaborarea în revistă cu un fragment din romanul de mai târziu, Însemnările lui Safirim, iar Ion Dongorozi revine asupra mai vechii discuții cu privire la necesitatea înființării unei Universități la Craiova (Universitate la Craiova?). Cronica literară este asigurată de D. Tomescu, care discută polemic Istoria literaturii contemporane, a lui Eugen Lovinescu.
La "Scrisul Românesc" au mai colaborat și P. P. Panaitescu, Radu Dragnea, Olimpiu Boitoș, I. B. Georgescu, Marin Demetrescu, ș.a.
P. P. Panaitescu, în articolul Nicolae Bălcescu și istoriografia română (nr. 3/1928, pp. 35-39), referindu-se la Question economique des Principantes Danubiennes. Mersul revoluției în istoria românilor, îl consideră pe Bălcescu "un precursor în istoriografia noastră modernă...", făcând o comparație cu școala lui Hasdeu, amintind discursurile de recepție de la Academia Română ale lui N. Iorga și I. Bogdan.
P. P. Panaitescu subliniază că Bălcescu este primul la noi care înțelege că datoria istoricului este "să cerceteze instituții, industrie, comerț, cultură intelectuală și morală și chipul de viață." Hasdeu a fost "un romantic în cel mai rău înțeles al cuvântului, într-o epocă în care societatea noastră intrase într-o fază de critică sănătoasă, pe când Bălcescu a fost un realist într-o societate romantică."
Cezar Petrescu, în Scriitorii și călătoriile (nr. 4/1928, p. 4), critică "regionalismul literar, mediocru și mărginit... aceste două regionalisme, al Capitalei și al Provinciei, nu sunt cu nimic asemănătoare cu acel regionalism fecund, care a dat Franței pe Mistral... Nu există un scriitor bucureștean, cum a  fost odinioară Anatole France parizian, nu există un scriitor oltean cum au rămas Flaubert și Maupassant normanzi, cum a fost până la sfârșitul vieții, Alphonse Daudet, provensal și cum fiecare mare scriitor, al Occidentului, în orice fază a evoluției sale, poartă pecetea lui de naștere și de formație."
Sunt prezentate personalități de excepție ale culturii românești prin a căror operă ne-am conectat la marile valori europene, cum este cazul lui Dimitrie Cantemir, despre care scrie Radu Dragnea (Cantemir și filosofia istoriei, 1927, nr. 2, pp. 43-49). Analizând operele primului spirit enciclopedic din cultura noastră, în comparație cu creațiile anterioare ale lui Montesquieu și Voltaire, Radu Dragnea releva: "Nu într-altă lucrare, ci în Istoria lui Cantemir (Historia incrementorum atque decrementorum aulae othomanicae - n.a.) aveam să căutăm începutul filosofiei politice biologiste aplicate pe rând Imperiului habsburgic , întinderii a Imperiului rus și politicei germane de suprimare a micilor naționale. Astfel, prin semnificația operei lui, se deosebește Cantemir de Montesquieu și capătă actualitate și raportare la problemele lumii moderne."
Revista a fost bine primită în peisajul publicistic craiovean. Nu s-a scris prea mult, dar "Arhivele Olteniei", sub semnătura lui C. D. Fortunescu, prezenta astfel noua publicație craioveană: "Scrisul Românesc, revistă de recentă apariție, din care au ieșit până acum patru numere, se publică de către instituția grafică cu același nume și sub îngrijirea D-lui D. Tomescu. Numele celui care conduce această publicație e o garanție că-n ea nu-și vor găsi ospitalitate rătăciții literaturii. Activitatea sa de critic și cronicar literar ne-a obișnuit de multă vreme să-l știm veșnic și neadormit străjer al tradiționalismului, în ceea ce aceasta are respectabil pentru omul de gust și de largă cultură, căci - cum zice d-sa: "puterea de a crea pornește nu din transmisibil, ci din ceea ce este intransmisibil, adică din suma însușirilor particulare care alcătuiesc fondul specific al unei națiuni".

Cuvintele exprimate de o serie de scriitori, colaboratori ai revistei "Scrisului Românesc" reproduse mai jos, reprezintă, într-un fel, aprecierile asupra publicației la 80 de ani de la întemeiere.

Andrei Codrescu, membru activ în Consiliul Editorial al revistei, prezent cu versuri și proză în fiecare număr, publicând aproape integral poeziile din volumul Instrumentul negru apărut la "Scrisul Românesc" în 2005, și-a exprimat astfel sentimentele față de publicația craioveană:

SCRISUL ROMÂNESC

cred ca numele revistei d-voastră
s-a înfipt ca un steag în nămolul încețoșat unde copilăria mea
continuă în vise și în turnături ciudate de frază
și a inițiat acolo un mecanism centrifug rotind lutul
și aducându-l la suprafață ca pe un monstru marin din loch ness

poate că nu steag a fost ci o piatră de moară
care mi-a căzut în față și m-a pus la lucru cu o daltă
și mi-a așezat pe umăr o vrabie vorbitoare
să-mi șoptească în ureche ce trebuia să scrijelesc
pe piatra rotitoare de moară

scrijelitul românesc sau mai bine zis bătutul pe tastatura de piatră
a unui câmp imens de urne funerare turnate din nămolul primordial
unde fiecare cuvânt scris cade într-o urnă și ceva viu începe să zumzăie
în fundul amforei sub degetele lecuitoare ale gingănelii primare

puse pe drum către poezie metaforele trec ușor prin mirare
că-s copilărești și copilul era mistic naiv cu ochii țintiți pe ninsoare
hai să zicem că era ignorant și periculos nămolul începutului
plin de oftările mamei și de țipetele tipar ale comunismului precar

regăsit difuzat aruncat centrifug în prezent reține numai mirosurile
eternei copilării și limba puțin deformată în gura prezentului
limba zumzăind în vasele și oalele venite sub presiunea reciclării
din energia unui copil pe bicicletă pompând mânios pedalele timpului

adultul cu dalta își scrijelește numele și se miră de lumina timpurie

Fără a fi nominalizată în Consiliul editorial al revistei sau ca redactor asociat, Carmen Firan a contribuit de la început la conceperea programului publicației, asigurând interculturalitatea prin atragerea unor scriitori valoroși din diasporă, printre care Andrei Codrescu, Nina Cassian, Dumitru Radu Popa, Norman Manea, Andrey Gritsman, Adrian Sângeorzan, Victor Ivanovici, Petre Rado, Anca Giurescu, Sasha Mereț, Anca Pedvis ș. a. Carmen Firan consideră că "revista Scrisul Românesc se distinge prin echilibru, detașare emoțională și consistența textelor, dar originalitatea revistei se află, cu siguranță, în spiritul ei multicultural și proaspăt, în diversitatea și calitatea colaboratorilor care leagă Craiova de centrul mișcării literare europene și americane contemporane."

Monica Spiridon: "...motivul pentru care colaborez la Scrisul Românesc, adică la o publicație de prestigiu care în spațiul autohton dă seamă despre, să zicem, ? În fond, prin tot ce înfăptuim cultural răspundem la o întrebare implicită . Prin colaborarea, care mă onorează, la Scrisul Românesc, răspund la o atare întrebare, asumându-mi ."

Vorbind despre publicația craioveană, Nina Cassian își amintește: "Aveam doi ani când s-a născut revista Scrisul Românesc. De atunci, datorită (și) generozității domnului Florea Firan care mi-a acordat în repetate rânduri , am urmărit această extraordinară revistă. Extraordinară nu numai prin elegantul aspect grafic ci, mai ales, prin substanțialitatea ei, larga arie culturală pe care o acoperă, excelența scrisului colaboratorilor - plus atât de rara atitudine morală.
Firește, nu sunt la curent - mizerabilă distribuție și faptul că nu sunt în țară - cu toate aparițiile (și sunt sigură, multe notabile), dar Scrisul Românesc e, indiscutabil, o prezență de înalt prestigiu."

Cosmin Dragoste: "Sunt în onoranta postură de a mă număra printre redactorii revistei Scrisul Românesc. Încă de la reapariția publicației, domnul Florea Firan a avut inspirația și curajul de a credita tinerii pentru bunul mers al proiectului, și a reușit să-i capaciteze rapid.
Scrisul Românesc este pe gustul meu. Altfel nu aș face parte din colectivul redacțional. Îmi place cosmopolitismul ei de cea mai bună calitate, singurul demers în măsură de a scoate cultura română de pe pozițiile trenante pe care încă se situează și de a o implica într-un context axiologic mult lărgit, singurul capabil de validare. Aria largă de interes cultural pe care o promovează revista craioveană, mixată cu o colecție inspirat definită de personalități care, număr de număr, asigură consistență publicației, fac din Scrisul Românesc un proiect bine conturat.
Atipică este publicația pentru zona sa de apariție prin absența spiritului gregar de "gașcă literară", de coterie. Scrisul Românesc promovează un echilibru de tip clasicist în acest sens, mizează pe justa măsură și nu se lasă îndepărtată de palierul axiologic de către interese străine culturii.
Fiecărui autor care publică în paginile sale, Scrisul Românesc îi oferă un spațiu de creație liberă, neperturbată de idei anacronice, dar fără să facă rabat de la calitate. Nu putem să trecem cu vederea meritul principal pe care îl are redactorul-șef al revistei, Florea Firan, cel care își dovedește principala sa vocație, una durabilă și prolifică: aceea de a fi un excelent manager cultural."

Dumitru Radu Popa, scriitor român stabilit în SUA: "A doua serie a revistei, inaugurată în 2003, se leagă în mod indestructibil de personalitatea, entuziasmul și profesionalismul Profesorului Doctor Florea Firan. Ca unul ce am semnat în fiecare număr, de la bun început pot să spun că am văzut "nașterea" noii reviste "pe viu", am asistat și contribuit la consolidarea valorii sale în decursul ultimilor ani. Revista "Scrisul Românesc" ocupă astăzi un loc distinct în peisajul atât de divers - dar nu întotdeauna clar ca orientare și valori - al literelor românești. Publicația craioveană a reușit să realizeze o fuziune a valorilor locale cu cele naționale și internaționale. Nicăieri parcă valorile nu se găsesc mai fericit împreună, în filele aceleiași publicații: Marin Sorescu, D. R. Popescu, Andrei Codrescu, Irina Mavrodin, Eugen Negrici, Nina Cassian, Monica Spiridon, Norman Manea, și atâția alții, scriitori români din țară și străinătate. Aceasta e personalitatea singulară a revistei, și astfel va rămâne ea in istoria literară românească."

Petre Rado, critic de film, stabilit cu 30 de ani în urmă în SUA, colaborator al revistei: "Am renăscut ca publicist în presa română, după aproape 30 de ani de vinovată absență, acolo unde mă așteptam, mărturisesc, cel mai puțin: în paginile Scrisului Românesc craiovean, pasăre Fenix ea însăși reînviată din propria cenușă nu doar prin miraculoase puteri magice, dar mai cu seamă din efortul, abnegația și travaliul intens al profesorului Florea Firan și al colectivului pe care îl conduce cu molipsitor entuziasm. Am fost primit generos, cu brațele deschise, ca între vechi prieteni și mă bucur de privilegiul rar al unei rubrici permanente, unde - minune mare și nemaiauzită - scriu despre ce vreau, cum vreau, fără a fi măcar odată tras de mânecă și rugat să schimb o idee, o frază, un simplu cuvânt. Cine își poate dori un mai sublim răsfăț publicistic decât acesta, dreptul de a bate câmpii liber și nestânjenit de nimeni, pe propria răspundere? Dacă mai adaug că întâlnesc în paginile acestei arătoase reviste  superbe condeie locale, naționale și internaționale alături de care nu mi-aș fi niciodată imaginat propria semnătură, dimpreună cu amici dragi mai vechi și mai noi, se va înțelege, sper, de ce entuziasmul meu e fără de margini."

Adrian Sângeorzan, scriitor și medic român din New York, face o mărturisire afectivă: "Scrisul Românesc este pentru mine ca o rudă apropiată și dragă din România. Întâmplarea a făcut să asist cu ani în urmă la acestei publicații care a fost o (re)venire pe lume simplă și fără chinuri.
Scrisul Românesc m-a făcut să mă apropii de publicistica românească fără prejudecăți sau angoase și am fost răsplătit din plin.
Publicându-mi constant de-a lungul anilor poezia și proza, am avut șansa de a fi într-un permanent contact și cu cititorii din țară. Feed-back-ul pozitiv pe care l-am primit a fost esențial pentru scrisul meu."

Victor Ivanovici, scriitor român stabilit în Grecia, colaborator al revistei: "Scrisul Românesc demonstrează cu prisosință că în Cetatea Banilor, cultura e de mare preț..."

Horia Dulvac, scriitor, într-o tabletă, între altele, mărturisea: "Îmi place revista Scrisul Românesc și continuă să exercite asupra mea fascinația din adolescență: de data aceasta, e vorba de un soi de comunicare nu doar cu cititorul, ci cu o parte a așteptărilor propriei memorii. În plus, Scrisul Românesc pare că oferă mai mult decât alte publicații o osmoză cu colegii de revistă, cu care realizezi o recunoaștere imediată: chiar dacă nu ajungi să îi întâlnești, îi cunoști, spațialitatea a devenit o dimensiune depășită.
Poate e un lucru care ne scapă: vecinătatea de pagină face ca postumitatea să ne memoreze într-o anumită familiaritate, o prietenie a unor alter-identități, mai adevărate decât ceea ce suntem în mod obișnuit."

Profesoara Anca Giurescu, stabilită în SUA, colaboratoare a revistei Scrisul Românesc, consideră că "ținuta actuală a revistei este un model pentru felul în care prezintă nu numai analize de istorie și critică literară de calitate, dar și eseuri semnate de nume de prestigiu. Includerea unor autori din afara granițelor României arată interesul conducerii revistei pentru cei ce încearcă să fie prezenți prin scris în universul literar românesc."
Sasha Mereț, artist plastic, colaborator la "The New York Times": "Îmi place să deschid porțile policrome ale Scrisului Românesc, să intru într-o lume unde arhitectura cuvântului se însoțește cu arta plastică, unde regăsesc prieteni vechi și idei noi, unde deseori conexiunile cele mai inedite ies din paginile revistei și se materializează în chei care deschid alte porți. Este primul spațiu care mi-a găzduit cuvintele alături de desenele și picturile mele, care rămâne pentru mine o punte între două lumi pe care le urmăresc și le locuiesc continuu."

Referindu-se mai ales la difuzarea revistei, Gabriela Rusu-Păsărin, realizatoarea unor emisiuni importante la Radio Oltenia, precum Galeriile Radio Art's în cadrul căreia a prezentat fiecare număr al revistei, făcea următoarea remarcă: "Scrisul Românesc este emblema spațiului cultural oltean așteptat la Roma, Veneția, New York sau Paris pentru a se ști vremea scrisului românesc.
Revendicându-se dintr-o istorie culturală prestigioasă, continuând-o cu un fond cultural marcat de specificitate și universalitate, revista Scrisul Românesc este dovada elocventă a vocației culturale a Cetății Banilor.

Pentru Andrey Gritsman, scriitor american de origine rusă, stabilit în New York, Scrisul Românesc "este una din revistele europene care nu lasă cuvântul viu și deci lumea să dispară în neant. Permite vocilor să se facă auzite și spiritelor să rămână treze. Este unul din puținele locuri ale Europei care ne ține pe noi, scriitori și artiști, deasupra mării întunecate a uitării culturale."